Licytacja 72/18 z dnia 2018/12/06

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Oleśnicą

  • nr księgi wieczystej: WR1E/00077694/5
  • suma oszacowana: 385106
  • kwota wywołania: -25% 288830,00
  • wadium: 38510,60
  • postęp: 3852,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/06 12:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_548_1_PGNH-H.JPG","size":135513,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3459\/S_548_1_PGNH-H.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3459\/thumbnail\/S_548_1_PGNH-H.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_548_1_PGNH-H.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_548_1_PGNH-H.JPG(002).jpg","size":695266,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3459\/S_548_1_PGNH-H.JPG%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3459\/thumbnail\/S_548_1_PGNH-H.JPG%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_548_1_PGNH-H.JPG%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-27 o 16.37.26.jpg","size":147623,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3459\/Zrzut%20ekranu%202018-11-27%20o%2016.37.26.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3459\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-27%20o%2016.37.26.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-27%20o%2016.37.26.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 3 Maja, Oleśnica, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Boguszyce, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Tomasz Słomka

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 4D, Oleśnica, 56-400 Oleśnica

tel. 533255540 / fax. 0717345495

Sygnatura: Km 72/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2018 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, , sala nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja: - nieruchomości położonej przy Boguszyce dz. nr 321/2, 56-400 Oleśnica, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00077694/5.

Opis:

Jest to działka o pow. 0,0882 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, wolnostojącym o pow. zabudowy 154,0 m kw. i pow. użytkowej 177,8 mkw. Budynek bez podpiwniczenia. Do nieruchomości doprowadzone elementy sieci elektrycznej i telefonicznej. Elementy sieci wodociągowej znajdują się przy działce, jednak zasilanie budynku w wodę odbywa się z lokalnego ujęcia. Odprowadzanie ścieków sanitarnych do bezodpływowego zbiornika ścieków zlokalizowanego na terenie działki.

Suma oszacowania wynosi 385 106,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 829,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 510,60 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746 W opisie wpłaty rękojmi nalezy podac sygnaturę sprawy Km 72/18

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Tomasz Słomka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: