Licytacja 808/17 z dnia 2018/12/06

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Białej Podlaskiej

  • nr księgi wieczystej: LU1B/00100148/1
  • suma oszacowana: 176900
  • kwota wywołania: -33% 117934,00
  • wadium: 17690,00
  • postęp: 1769,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/06 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_583_1_PGNH-H.JPG(002).jpg","size":183132,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3462\/S_583_1_PGNH-H.JPG%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3462\/thumbnail\/S_583_1_PGNH-H.JPG%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_583_1_PGNH-H.JPG%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_583_1_PGNH-H.jpg","size":203636,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3462\/S_583_1_PGNH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3462\/thumbnail\/S_583_1_PGNH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_583_1_PGNH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, Brzeska, Biała Podlaska, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sidorska 39-43, Biała Podlaska, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Lucjan Wrzosek

Kancelaria Komornicza, Sadowa 11 21, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska

tel. (83) 3438448 / fax.

Sygnatura: KM 808/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20 22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VIII, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Sidorska 39-43/32, 21-500 Biała Podlaska, dla którego Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00100148/1.

Suma oszacowania wynosi 176 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 117 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 690,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Lucjan Wrzosek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: