Licytacja 3931/17 z dnia 2018/12/06

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej

  • nr księgi wieczystej: BY1B/00013025/2
  • suma oszacowana: 454000
  • kwota wywołania: -25% 340500,00
  • wadium: 45400,00
  • postęp: 4540,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/06 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-27 o 16.51.30.png","size":770996,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3463\/Zrzut%20ekranu%202018-11-27%20o%2016.51.30.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3463\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-27%20o%2016.51.30.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-27%20o%2016.51.30.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-27 o 16.51.41.png","size":539553,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3463\/Zrzut%20ekranu%202018-11-27%20o%2016.51.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3463\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-27%20o%2016.51.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-27%20o%2016.51.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul.Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul.Fabryczna 9, 85-741 Bydgoszcz

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Maciej Bakalarski

Kancelaria Komornicza, Królowej Jadwigi 16, Bydgoszcz, 85-231 Bydgoszcz

tel. 523455522 / fax. 523600145

Sygnatura: Km 3931/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny, ul.Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Fabryczna 9, 85-741 Bydgoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00013025/2.

Suma oszacowania wynosi 454 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 340 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum Bydgoszcz 83102014620000700201843796.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
03.12.2018 11:00 - 11:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Bakalarski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: