Licytacja 655/09 z dnia 2018/12/06

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Centrum zaopatrzenia ogrodniczego w Bełchatowie

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00016029/6
  • suma oszacowana: 495000
  • kwota wywołania: -33% 330001,00
  • wadium: 49500,00
  • postęp: 4950,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/06 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 10.31.32.png","size":603735,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3464\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.31.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3464\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.31.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.31.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 10.31.49.png","size":520926,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3464\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.31.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3464\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.31.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.31.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 10.32.04.png","size":662550,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3464\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.32.04.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3464\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.32.04.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.32.04.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 10.40.38.png","size":887946,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3464\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.40.38.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3464\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.40.38.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.40.38.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Lipowa 114, Bełchatów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Tadeusz Hajdukiewicz - zastępca komornika asesor Jacek Hajdukiewicz

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 17, BEŁCHATÓW, 97-400 NR. RACHUNKU BANKOWEGO: 70102039580000970200658591

tel. 044 635 04 80 / fax. 044 635 04 80

Sygnatura: Km 655/09

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Tadeusz Hajdukiewicz - zastępca komornika asesor Jacek Hajdukiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 BEŁCHATÓW, pokój VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Lipowa 114,Obręb 12, 97-400 Bełchatów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00016029/6.

Suma oszacowania wynosi 495 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 330 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bełchatowie 70102039580000970200658591.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie mieszczącym się pod adresem: Okrzei 4, 97-400 BEŁCHATÓW.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tadeusz Hajdukiewicz - zastępca komornika asesor Jacek Hajdukiewicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: