Licytacja 126/18 z dnia 2018/12/07

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej

  • nr księgi wieczystej: OL1M/00022089/8
  • suma oszacowana: 124400
  • kwota wywołania: -25% 93300,00
  • wadium: 12440,00
  • postęp: 1244,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/07 12:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 10.49.49.png","size":778157,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3465\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.49.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3465\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.49.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2010.49.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Królewiecka, Mrągowo, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Warszawska 8/5, Mrągowo, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Andrzej Popowicz

Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo, 11-700 Mrągowo

tel. 897413250 / fax. 897413250

Sygnatura: Km 126/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/00022089/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza prawa własności lokalu mieszkalnego, składającego się z trzech izb, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 65,57 m2, położonego w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/5, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00022089/8 wraz z udziałem wynoszącym 7/100 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu numer 50/5 o powierzchni 0,02569 ha, objętej księgą wieczystą numer OL1M/0002095/7.

Suma oszacowania wynosi 124 400 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 300 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 440 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Popowicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: