Licytacja 808/17 z dnia 2018/12/07

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Rybnikiem

  • nr księgi wieczystej: GL1Y/00053290/7
  • suma oszacowana: 573000
  • kwota wywołania: -33% 382000,00
  • wadium: 57300,00
  • postęp: 5730,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/07 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_2_8_PPKH-H.JPG(002).jpg","size":265124,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3466\/S_2_8_PPKH-H.JPG%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3466\/thumbnail\/S_2_8_PPKH-H.JPG%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_2_8_PPKH-H.JPG%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_2_8_PPKH-H.jpg","size":174877,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3466\/S_2_8_PPKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3466\/thumbnail\/S_2_8_PPKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_2_8_PPKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Leszczyńska 12C, Przegędza, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Leszczyńska 12C, Przegędza, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Robert Porada

Kancelaria Komornicza, Św. Antoniego 20, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 516 210 314, 32 422 56 47 / fax. 333 003 172

Sygnatura: KM 471/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Robert Porada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac Koprenika 2, 44-200 Rybnik, pokój 230, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Leszczyńska 12c, 44-238 Przegędza, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00053290/7, GL1Y/00063315/2.

Suma oszacowania wynosi 573 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 382 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PeKaO SA 19 1240 4357 1111 0010 2391 6330. Uznanie wpłaty musi być dokonane najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytacje.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (9.00-15.00) po wczeszniejszym skontaktowaniu się z komornikiem oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy Robert Porada

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: