Licytacja 907/18 z dnia 2018/12/10

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Gliwicami

  • nr księgi wieczystej: GL1G/00036330/0
  • suma oszacowana: 177000
  • kwota wywołania: -25% 132750,00
  • wadium: 17700,00
  • postęp: 1770,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/10 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_19_8_PPKH-H.JPG","size":317837,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3468\/S_19_8_PPKH-H.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3468\/thumbnail\/S_19_8_PPKH-H.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_19_8_PPKH-H.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_19_8_PPKH-H.JPG(002).jpg","size":299039,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3468\/S_19_8_PPKH-H.JPG%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3468\/thumbnail\/S_19_8_PPKH-H.JPG%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_19_8_PPKH-H.JPG%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Powstańców Warszawy, Gliwice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pyskowicka 42, Niewiesze, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Łukasz Rykalski

Kancelaria Komornicza, Lompy 11, Gliwice, 44-100 Gliwice

tel. 323371922 / fax. 323371922

Sygnatura: 907/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Rykalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 228, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Pyskowicka 42, 44-160 Rudziniec, dla której Sąd Rejonowy Gliwice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00036330/0.


Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego działki nr 726/43 o powierzchni 0,0831 Ha, położonej w Rudzińcu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 88,20 m2, objęte księgą wieczystą nr GL1G/00036330/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Nieruchomość stanowiąca przedmiot opisu położona jest w gminie Rudziniec, Łany przy ul. Pyskowickiej 42, otoczenie stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudowania gospodarcze, usługowe, sklepy oraz tereny rolne. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Wjazd na posesję od ulicy zapewnia dojazd do drogi publicznej. Budynek mieszkalny jednorodzinny powstały w wyniku adaptacji budynku gospodarczego, wzniesiony w latach 60-tych XX wieku, a następnie w 2012r wykonano projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Powierzchnia całkowita 135,50 m2, powierzchnia użytkowa 88,20 m2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną lokalną – szambo, CO – piec na ekogroszek, wentylację grawitacyjną, klimatyzację oraz w instalację odgromową. Standard budynku średni, standard techniczny elementów konstrukcyjnych średni.

Suma oszacowania wynosi 177 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 06 1240 4302 1111 0010 6060 8575 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Łukasz Rykalski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: