Licytacja 565/18 z dnia 2018/12/10

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Zieloną Górą

  • nr księgi wieczystej: ZG1E/00100121/1
  • suma oszacowana: 40000
  • kwota wywołania: -25% 30000,00
  • wadium: 4000,00
  • postęp: 400,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/10 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 12.13.53.png","size":670785,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3472\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.13.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3472\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.13.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.13.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 12.17.28.png","size":955090,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3472\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.17.28.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3472\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.17.28.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.17.28.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 12.19.45.png","size":803763,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3472\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.19.45.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3472\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.19.45.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.19.45.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 12.20.00.png","size":707718,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3472\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.20.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3472\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.20.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.20.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Bohaterów Westerplatte 11, 65-021 Zielona Góra, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kiełpin, 66-006 Ochla

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Norbert Piskorz

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

tel. 683246195 / fax. 683246195

Sygnatura: Km 565/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2018 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Kiełpin, 66-006 Ochla, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00100121/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0913ha, położona w dawnej miejscowości: Kiełpin, ob. m. Zielona Góra składająca się z dwóch niesąsiadujących działek: działka 46/25 o powierzchni 0,0073ha, działka 46/23 o powierzchni 0,0840ha Na działce 46/25 znajdują się fundamenty pod dom jednorodzinny Teren objęty szacowaniem nie posiada obowiązującego MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra teren przeznaczony jest na cele osadniczo - rolnicze.

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 68 1020 5402 0000 0002 0113 0632.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Pl Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Norbert Piskorz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: