Licytacja 489/15 z dnia 2018/12/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Kościelnej Wsi

  • nr księgi wieczystej: KZ1P/00034876/1
  • suma oszacowana: 852000
  • kwota wywołania: -25% 639000,00
  • wadium: 85200,00
  • postęp: 8520,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/11 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 12.43.03.png","size":757842,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3473\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.43.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3473\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.43.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.43.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 12.43.13.png","size":722797,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3473\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.43.13.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3473\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.43.13.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.43.13.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 10.00.12.png","size":899470,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3473\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2010.00.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3473\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2010.00.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2010.00.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Malińska 21, 63-300 Pleszew, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

62-811 Kościelna Wieś, Widokowa 12

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 14, 63-300 PLESZEW

tel. 627610714 / fax. 627610714

Sygnatura: Km 489/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie z siedzibą przy Malińska 21, 63-300 PLESZEW, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Widokowa 12, wartość całości ,sprzedaż po 1/2 udziału, 62-811 KościelnaWieś,wadium dzień przed, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/00034876/1.

Suma oszacowania wynosi 852 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 639 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pleszewie mieszczącym się pod adresem: Malińska 21, 63-300 PLESZEW.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Tomczak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: