Licytacja 26/17 z dnia 2018/12/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom z budynkiem gospodarczym w Otwocku

  • nr księgi wieczystej: WA1O/00065095/1
  • suma oszacowana: 516000
  • kwota wywołania: -33% 344001,00
  • wadium: 51600,00
  • postęp: 5160,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/11 14:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 12.56.01.png","size":598116,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3475\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.56.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3475\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.56.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.56.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 12.56.11.png","size":717426,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3475\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.56.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3475\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.56.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.56.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 12.56.22.png","size":877462,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3475\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.56.22.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3475\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.56.22.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2012.56.22.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Armii Krajowej, Otwock, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wiązowska 9A, 05-400 Otwock, Polska

tel. 22-7195022

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1O/00065095/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Anna Bachańska Zca Magdalena Grzędzielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 11-12-2018r.r. o godz. 14:50
w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Aneta Piwowarska położonej: 05-400 Otwock, Wiązowska 9a, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00065095/1 . Jest to nieruchomość stanowiąca działkę ew. nr 119/2 w obrębie 104 o pow. 381m2, o nieregularnym kształcie. Zabudowana budynkami mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym. Doprowadzone przyłącze energetyczne, kanalizacja lokalna.
Suma oszacowania wynosi 516 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 344 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 600,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP SA O/XII w Warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751 .
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

ZASTĘPCA KOMORNIKA
ASESOR KOMORNICZY


Magdalena Grzędzielska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: