Licytacja 501/17 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Częstochową

  • nr księgi wieczystej: CZ1C/00050118/7
  • suma oszacowana: 102900
  • kwota wywołania: -33% 68600,00
  • wadium: 10290,00
  • postęp: 1029,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 09:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_186_8_PPKH-H.JPG.JPG","size":928059,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3477\/S_186_8_PPKH-H.JPG.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3477\/thumbnail\/S_186_8_PPKH-H.JPG.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_186_8_PPKH-H.JPG.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Częstochowie, Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Częstochowa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Walaszczyki

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Aneta Szczepańska

Kancelaria Komornicza, Małopolska 40 AA, Częstochowa, 42-200 Częstochowa

tel. 343144055,343243041 / fax. 343243041

Sygnatura: Km501/17, Co 2113/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Walaszczyki 10, 42-271 Walaszczyki, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00050118/7.

Suma oszacowania wynosi 102 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O.Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Aneta Szczepańska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: