Licytacja 1825/16 z dnia 2018/12/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Nowym Adamowie, koło Aleksandrowa Łódzkiego

  • nr księgi wieczystej: LD1G/00080891/4
  • suma oszacowana: 302000
  • kwota wywołania: -33% 201334,00
  • wadium: 30200,00
  • postęp: 3020,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/13 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.51.27.png","size":871021,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3486\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.51.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3486\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.51.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.51.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 14.51.38.png","size":683874,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3486\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.51.38.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3486\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.51.38.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2014.51.38.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Zgierz, Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

98-311 Nowy Adamów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Michał Durański

Kancelaria Komornicza, Ks. J. Popiełuszki 3 A, Zgierz , 95-100 Zgierz

tel. 42 716 10 39 / fax. 42 716 10 39

Sygnatura: Km 1825/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój IX, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Nowy Adamów ,Nowy Adamów, 95-070 gmina Aleksandrów Łódzki, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00080891/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi zabudowana działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 84/1. Działka posiada równinne ukształtowanie terenu. Przestrzennie tworzy kształt prostokąta o szerokości frontu od strony drogi gminnej około 30 mb. Powierzchnia działki równa jest 1217 m2. Nieruchomość jest w całości ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej rozpiętej na słupkach stalowych na podmurówce. Wjazd na nieruchomość zorganizowany od strony zachodniej (brama stalowa rozwierana ręcznie). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, wolnostojący, piętrowy, bez poddasza, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy: 146,00 m2. Powierzchnia całkowita: 270,00 m2. Powierzchnia użytkowa: 201,25 m2; Kubatura netto: 527,8 m3. Budynek w czasie realizacji – stan surowy zamknięty z wykonanymi w części pracami wykończeniowymi ( instalacje) - obiekt wymaga przeprowadzenia prac wykończeniowych.

Suma oszacowania wynosi 302 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 201 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Durański

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: