Licytacja 902/14 z dnia 2018/12/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Rabsztynie koło Olkusza

  • nr księgi wieczystej: KR1O/00004324/9
  • suma oszacowana: 420820
  • kwota wywołania: -25% 315615,00
  • wadium: 42082,00
  • postęp: 4209,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/14 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 16.09.57.png","size":768858,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3488\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.09.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3488\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.09.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.09.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 16.10.13.png","size":745145,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3488\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.10.13.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3488\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.10.13.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.10.13.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 16.10.26.png","size":802002,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3488\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.10.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3488\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.10.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.10.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

32-300 Rabsztyn, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Maria Machejek

Kancelaria Komornicza, K. K. Wielkiego 61,Olkusz, 32-300 Olkusz

tel. 326433039 / fax.

Sygnatura: KM 902/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy SR w Olkuszu Maria Machejek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2018 o godz. 09:30w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu z siedzibą przy K. K. Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

nieruchomości będącej współwłasnością w udziałach po 1/2 dłużników, położonym Rabsztyn, 32-300 Olkusz, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00004324/9.

Opis nieruchomości:
Działka nr 141/11 o pow. 920 m2, niezabudowana- do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poniższa kwota oszacowania oraz rękojmi dotyczy udziału 1/2 w danej nieruchomości. Osoba zainteresowana licytacją całości powinna złożyć dwie rękojmie.

Suma oszacowania wynosi 50 910,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 182,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 091,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

 

nieruchomości będącej współwłasnością w udziałach po 1/2 dłużników, położonym Rabsztyn, 32-300 Olkusz, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00004324/9.

Opis nieruchomości:
Działka nr 141/12 o pow. 5.274m2, niezabudowana- rolna. Poniższa kwota oszacowania oraz rękojmi dotyczy udziału 1/2 w danej nieruchomości. Osoba zainteresowana licytacją całości powinna złożyć dwie rękojmie.

Suma oszacowania wynosi 4 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 540,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 472,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

 

nieruchomości będącej współwłasnością w udziałach po 1/2 dłużników, położonym w Rabsztynie, 32-300 Olkusz, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00004324/9.

Opis nieruchomości:
działka nr 141/10 o pow. 937 m2, w części zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Poniższa kwota oszacowania oraz rękojmi dotyczy udziału 1/2 w danej nieruchomości. Osoba zainteresowana licytacją całości powinna złożyć dwie rękojmie.

Suma oszacowania wynosi 420 820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 315 615,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 082,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Wolbrom 11845000050050055241440001. W przypadku dokonania przelewu, pieniądze muszą znajdować się na rachunku bankowym komornika dzień przed wyznaczoną licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maria Machejek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: