Licytacja 1562/17 z dnia 2018/12/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Niegolewie pod Poznaniem

  • nr księgi wieczystej: PO1N/00022647/9
  • suma oszacowana: 141640
  • kwota wywołania: -25% 106230,00
  • wadium: 14164,00
  • postęp: 1417,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/14 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-28 o 16.40.55.png","size":561107,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3490\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.40.55.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3490\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.40.55.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-28%20o%2016.40.55.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Plac Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

64-330 Niegolewo, Polska

Jacek Dauter

Komornik Sądowy Nowy Tomyśl

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu.

Poznańska 13, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 614423744 / fax. 614423744

Sygnatura: Km 1562/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Jacek Dauter Komornik Sądowy Nowy Tomyśl przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu. na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z siedzibą przy pl.Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój 35, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ,NIEGOLEWO, 64-330 Opalenica, dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1N/00022647/9.

Suma oszacowania wynosi 141 640,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 230,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 164,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682.

RĘKOJMIĘ NALEŻY UIŚCIĆ NAJPÓŹNIEJ W PRZEDDZIEŃ LICYTACJI

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu mieszczącym się pod adresem: pl.Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Dauter

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: