Licytacja 649/17 z dnia 2018/12/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/2 w mieszkaniu w Białymstoku przy ul. Jarzębinowej

  • nr księgi wieczystej: BI1B/00139687/0
  • suma oszacowana: 67876
  • kwota wywołania: -33% 45251,00
  • wadium: 6787,60
  • postęp: 679,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/17 10:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 14.16.39.png","size":684705,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3491\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.16.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3491\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.16.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.16.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 14.16.56.png","size":867649,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3491\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.16.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3491\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.16.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.16.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Adama Mickiewicza 103, 15-257 Białystok, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jarzębinowa 14a/49, 15-793 Białystok, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Ewa Dubaniewicz

Kancelaria Komornicza, Branickiego 17E, Białystok, 15-085 Białystok

tel. 857411287 / fax. 857411287 w.22

Sygnatura: Km 649/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2018 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-257 Białystok, pokój XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

lokal mieszkalny

udział w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym o nr 49, położonym w Białymstoku przy ul.Jarzębinowej 14a, stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni 52,60 m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 526/35141 w nieruchmości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.,

położonej Jarzębinowa 14a/49, 15-793 Białystok, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00139687/0. Suma oszacowania wynosi 101 814,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67 876,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 181,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 83 12405211 1111 0000 4922 9219. (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika w dniu pracującym poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy


Ewa Dubaniewicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: