Licytacja 2929/17 z dnia 2018/12/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Górze koło Leszna

  • nr księgi wieczystej: LE1G/00076739/3
  • suma oszacowana: 265000
  • kwota wywołania: -33% 176667,00
  • wadium: 26500,00
  • postęp: 2650,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/17 13:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 14.45.57.png","size":544395,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3493\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.45.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3493\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.45.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.45.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 14.46.16.png","size":537218,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3493\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.46.16.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3493\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.46.16.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2014.46.16.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Reja 39, 56-200 Góra, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Głogowie

Radosław Kowalczewski

Kancelaria Komornicza, ul. Rynek 57/1, Głogów, 67-200 Głogów

tel. 76 853 28 04, 76 766 53 73 / fax. 76 853 28 04

Sygnatura: KM 2929/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosław Kowalczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2018 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 210, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Reja 39, 56-200 Góra, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00076739/3.

Suma oszacowania wynosi 265 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 176 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Radosław Kowalczewski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: