Licytacja 1038/16 z dnia 2018/12/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Mirsku koło Jeleniej Góry

  • nr księgi wieczystej: JG1S/00010504/2
  • suma oszacowana: 149600
  • kwota wywołania: -33% 99734,00
  • wadium: 14960,00
  • postęp: 1496,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/21 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 16.57.45.png","size":691541,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3501\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.57.45.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3501\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.57.45.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.57.45.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-11-30 o 16.57.54.png","size":698423,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3501\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.57.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3501\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.57.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-11-30%20o%2016.57.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Giebułtów , 59-630 Mirsk

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska-Graba

Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 3, Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477799 / fax. 75 6477799

Sygnatura: KM 1038/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-12-2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 301, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Giebułtów , 59-630 Mirsk, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00010504/2.

Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Giebułtów, gmina Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie- działka ewidencyjna nr 595, o powierzchni 0,20 ha. Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną, sieć wodną ujęcie własne ze studni w której jest zdewastowana pompa, sieć kanalizacyjna – szambo, sieć telefoniczna. Działka posiada kształt nieregularny, posadowiony na niej jest budynek mieszkalno - gospodarczy o powierzchni użytkowej 91,2m2 oraz budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 108,99 m2 . Budynek mieszkalno-gospodarczy,ze względu na zły stan techniczny, kwalifikuje się do rozbiórki. Część gospodarcza budynku wyburzona i uporządkowana. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem częściowo mieszkalnym, nie podpiwniczony o konstrukcji i technologii wykonania tradycyjnej. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, nie podpiwniczony. Budynek o konstrukcji i technologii wykonania tradycyjnej. Rozpoczęto budowę ganku, wykonano część ścianek parteru. Założona cała instalacja elektryczna, rozprowadzona na podłogach instalacja c.o. brak grzejników, doprowadzona instalacja wodna i kanalizacyjna, wszystkie te przewody porozrzucane i widoczne ślady wycinania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc prawną Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Giebułtów, zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006r. według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Giebułtów zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXVII/138/00 z dnia 31 maja 2000r, - działka nr 595 obręb Giebułtów, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową ( MNI)

Suma oszacowania wynosi 149 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 99 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S. A. Oddział Jelenia Góra 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Małgorzata Powalska-Graba

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: