Licytacja 1575/17 z dnia 2018/12/06

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział 1/2 w gruntach rolnych pod Sulęcinem

  • nr księgi wieczystej: GW1U/00017510/7
  • suma oszacowana: 20750
  • kwota wywołania: -25% 15562,50
  • wadium: 2075,00
  • postęp: 208,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/06 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 11.50.19.jpg","size":282298,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3503\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.50.19.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3503\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.50.19.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2011.50.19.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Sulęcinie, Tadeusza Kościuszki, Sulęcin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Garbicz, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie

Marcin Małuszek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9, Sulęcin, 69-200 Sulęcin

tel. 957559090 / fax. 957559090

Sygnatura: Km 1575/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie z siedzibą przy Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin, pokój 13, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy , 66-235 Torzym, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/00017510/7.

Suma oszacowania wynosi 20 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 562,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 075,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 96 10901900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:20 do godz. 13:40 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Małuszek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: