Licytacja 876/18 z dnia 2018/12/06

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/2 w mieszkaniu w Warszawie

  • nr księgi wieczystej: WA6M/00207212/9
  • suma oszacowana: 110400
  • kwota wywołania: -25% 82800,00
  • wadium: 11040,00
  • postęp: 1104,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/06 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1367_152_PPK.JPG","size":250848,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3504\/S_1367_152_PPK.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3504\/thumbnail\/S_1367_152_PPK.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1367_152_PPK.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Terespolska 15A, Warszawa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Króla Maciusia 9a/44, Warszawa, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Pietrzyk

Kancelaria Komornicza, Murmańska 11, Warszawa, 04-203 Warszawa

tel. 22 101-26-99 / fax.

Sygnatura: Km 876/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 105, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Króla Maciusia 9A/44, 04-526 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00207212/9.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nie wydzielony udziału w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym składającym się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc położonym w Warszawie przy pl. Króla Maciusia 9a/44, 04-526 Warszawa o powierzchni 37,22 m2 wraz z udziałem 85/10000 w nieruchomości wspólnej.

Suma oszacowania wynosi 110 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Pietrzyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: