Licytacja 1062/17 z dnia 2018/12/06

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zalesiona działka pod Opocznem

  • nr księgi wieczystej: RA1P/00014027/9
  • suma oszacowana: 3113
  • kwota wywołania: -25% 2335,00
  • wadium: 311,30
  • postęp: 32,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/06 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 12.07.10.png","size":450113,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3505\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.07.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3505\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.07.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.07.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 12.07.24.png","size":605249,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3505\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.07.24.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3505\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.07.24.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.07.24.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Staszica 11, 26-400 Przysucha

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

26-415 Podczasza Wola, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przysusze

Eugeniusz Chruściński

Kancelaria Komornicza, Warszawska 18, Przysucha, 26-400 Przysucha

tel. 486753386 / fax. 486753991

Sygnatura: KM 1062/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze z siedzibą przy ul. Staszica 11, 26-400 Przysucha, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości położonej w ,Podczasza Wola, 26-415 Klwów, dla której SĄD REJONOWY PRZYSUCHA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1P/00014027/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna ozn. jako dz. nr 71 o pow. 0,1800 ha. Częścią składową nieruchomości jest drzewostan topoli, osiki, dębu i brzozy w wieku około 40 lat.

Suma oszacowania wynosi 3 113,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 334,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 311,30 zł.


Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA Przysucha 24124057291111000050538511.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Eugeniusz Chruściński

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: