Licytacja 1579/16 z dnia 2018/12/06

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka rolna pod Krasnymstawem

  • nr księgi wieczystej: ZA1K/00058667/8
  • suma oszacowana: 66439
  • kwota wywołania: -25% 49829,25
  • wadium: 6643,90
  • postęp: 665,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/06 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 12.12.30.jpg","size":211704,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3506\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.12.30.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3506\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.12.30.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2012.12.30.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Krasnystaw, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zastawie-Kolonia, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie

Joanna Sawicka-Iwaniuk

Kancelaria Komornicza, Podwale 2A, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw

tel. 82 5762240 / fax. 82 5762240

Sygnatura: KM 1579/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Kolonia Zastawie, 22-300 Krasnystaw, dla której SĄD REJONOWY KRASNYSTAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1K/00058667/8.


Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa rolna w postaci: - działki 78 o pow. 1,3745 ha oszacowanej na kwotę 52.020,00 zł - działki 79/1 o pow. 0,4487 ha oszacowanej na kwotę 14.419,00 zł położona w miejscowości Kol.Zastawie

Suma oszacowania wynosi 66 439,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 829,25 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

Komornik Sądowy

Joanna Sawicka-Iwaniuk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: