Licytacja 149/17 z dnia 2018/12/07

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział 1/2 w zabudowanej działce w Bielsku-Białej

  • nr księgi wieczystej: BB1B/00075353/2
  • suma oszacowana: 122000
  • kwota wywołania: -25% 91500,00
  • wadium: 12200,00
  • postęp: 1220,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/07 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_138_186_PPK.jpg(002).jpg","size":155507,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3508\/S_138_186_PPK.jpg%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3508\/thumbnail\/S_138_186_PPK.jpg%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_138_186_PPK.jpg%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_138_186_PPK.jpg.jpg","size":214420,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3508\/S_138_186_PPK.jpg.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3508\/thumbnail\/S_138_186_PPK.jpg.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_138_186_PPK.jpg.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Mickiewicza, Bielsko-Biała, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Polna 35C, Bielsko-Biała, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Arkadiusz Maj

Kancelaria Komornicza, ul. Krasińskiego 24/8a, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 816 86 16 / fax. 33 816 86 16

Sygnatura: KM 149/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Arkadiusz Maj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Polna 35C, 43-300 Bielsko-Biała, dla której SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁA VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00075353/2.


Opis nieruchomości:
udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej, przy ul. Polnej 35c, stanowiącej działkę 1236/14 o pow. 591 m2, zabudowanej budynkiem parterowym z poddaszem częściowo użytkowym o powierzchni użytkowej ok. 175 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00075353/2.


Suma oszacowania wynosi 122 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 500,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S.A. 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy Arkadiusz Maj

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: