Licytacja 858/15 z dnia 2018/12/10

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Plennej pod Końskimi

  • nr księgi wieczystej: KI1K/00019370/6
  • suma oszacowana: 321400
  • kwota wywołania: -33% 214267,00
  • wadium: 32140,00
  • postęp: 3214,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/10 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 13.26.58.png","size":777677,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3510\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.26.58.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3510\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.26.58.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.26.58.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 13.27.17.png","size":593618,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3510\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.27.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3510\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.27.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.27.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 13.27.29.png","size":837703,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3510\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.27.29.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3510\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.27.29.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.27.29.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Plenna, 26-230 Radoszyce

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Końskich

Jolanta Kołaczkiewicz

Kancelaria Komornicza, Iwo Odrowąża 16, Końskie , 26-200 Końskie

tel. 41 372-38-79 / fax. 41 372-38-79

Sygnatura: KM 858/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie , odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ,Plenna, 26-230 Radoszyce, dla której Rejonowego w Końskich prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/00019370/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości zabudowana położona w miejscowości Plenna gm. Radoszyce - działka nr 357/1 o pow. 0,1500 ha, ł w tym : (budynek mieszkalny murowany piętrowy składający się z przyziemia, parteru oraz poddasza użytkowego, szopa drewniana, przyłącza: elektryczne, wodociągowe, telefoniczne, ogrodzenie zewnętrzne)

Suma oszacowania wynosi 321 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 214 267,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Jolanta Kołaczkiewicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: