Licytacja 594/16 z dnia 2018/12/10

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom pod Biłgorajem

  • nr księgi wieczystej: ZA1B/00063168/9
  • suma oszacowana: 390000
  • kwota wywołania: -25% 292500,00
  • wadium: 39000,00
  • postęp: 3900,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/10 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 13.42.53.png","size":590964,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3511\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.42.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3511\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.42.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2013.42.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kolonia Sól gm. Biłgoraj 149B, 23-400 Biłgoraj

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju

Robert Wolanin

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 8, Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj

tel. 846860149 / fax. 846860149

rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 64960200070015465720000001

Sygnatura: KM 594/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Robert Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kolonia Sól gm. Biłgoraj 149B, 23-400 Biłgoraj, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/00063168/9, ZA1B/00064590/3.
Opis nieruchomości:
1/2 udziału we współwłasności działek 39/2, 44/3, stanowiących drogę dojazdową oraz działki 44/5, 44/6, o łącznej pow. 3.122 mkw, zabudowane budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położone w Kolinii Sól 149B gm. Biłgoraj

Suma oszacowania wynosi 390 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia może być wpłacona również na rachunek bankowy komornika: rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 64960200070015465720000001. Termin wpłaty rękojmi - do godz. 15 w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Robert Wolanin

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: