Licytacja 2886/17 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Działka w Baciutach pod Białymstokiem

  • nr księgi wieczystej: BI1B/00197455/9
  • suma oszacowana: 89710
  • kwota wywołania: -25% 67283,00
  • wadium: 8971,00
  • postęp: 898,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 14.16.29.png","size":659921,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3514\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.16.29.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3514\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.16.29.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.16.29.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 14.16.42.png","size":933522,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3514\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.16.42.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3514\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.16.42.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.16.42.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

15-845 Białystok, ul.Antoniukowska 60

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

18-106 Turośń Kościelna, Baciuty

Telefon: 857327418

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2018r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się 15-845 Białystok ul.Antoniukowska 60 lok.136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr 229/5 i 229/6 o łącznej pow.0,5089ha (w tym :działka nr 229/5 o pow.0,0044ha i działka nr 229/6 o pow.0,5045ha);
położonej: 18-106 Turośń Kościelna, Baciuty,
dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00197455/9 [NKW: BI1B/00197455/9]
Suma oszacowania wynosi 89 710,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 283,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 971,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Ponadto licytant powinien spełniać wymogi określone Ustawą z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia( bez uwzględnienia rękojmii). Resztę ceny nabycia na którą zalicza sie wpłaconą rękojmię uiszcza w dniu następnym w godzinach od 8.00 do 15.30 w kancelarii komornika lub na w/w rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 .
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).


Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika mieszczącej się: 15-845 Białystok ul. Antoniukowska 60 lok.136 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: