Licytacja 181/12 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Osieczanach pod Myślenicami

  • nr księgi wieczystej: KR1Y/00080587/3
  • suma oszacowana: 97000
  • kwota wywołania: -33% 64667,00
  • wadium: 9700,00
  • postęp: 970,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 14.31.35.png","size":777320,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3516\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.31.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3516\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.31.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.31.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 14.31.46.png","size":550972,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3516\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.31.46.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3516\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.31.46.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2014.31.46.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Osieczany 129/2, Osieczany, 32-400 Myślenice

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Karolina Szynalik-Żywicka

Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 14, Myślenice, 32-400 Myślenice

tel. 122721137 / fax.

Sygnatura: KM 181/12

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, pokój 20, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Osieczany 129/2,Osieczany, 32-400 Myślenice, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1Y/00080587/3.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 2 wyodrębniony w budynku mieszkalnym nr 129 w Osieczanach. Lokal składa się z połozonych na parterze dwóch pokoi, kuchni, łazienki, schowku oraz wiatrołapu o łacznej powierzchni użytkowej 41,585 m2. Do lokalu prezynależą: pomieszczenie gospodarcze na parterze oraz na strychu komunikacja, pokój letni i pomieszczenie strychowe o łącznej pow8ierzchni 28,92 m2.

Suma oszacowania wynosi 97 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 15102028920000510200177840. Rękojmię należy wpłacać na wyżej podany rachunek bankowy uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Karolina Szynalik-Żywicka

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: