Licytacja 1008/16 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Kobylance pod Gorlicami

  • nr księgi wieczystej: NS1G/00023599/4
  • suma oszacowana: 278824
  • kwota wywołania: -25% 209118,00
  • wadium: 27882,40
  • postęp: 2789,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.17.26.png","size":682069,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3517\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.17.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3517\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.17.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.17.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.17.37.png","size":664539,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3517\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.17.37.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3517\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.17.37.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.17.37.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Biecka 5, 38-300 Gorlice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

38-303 Kobylanka, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach

Cezary Błażowski

Kancelaria Komornicza, Legionów 12, Gorlice, 38-300 Gorlice

tel. (18) 3531084 / fax. (18) 3531084

Sygnatura: KM 1008/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice, odbędzie się pierwsza licytacja:


- ułamkowej części nieruchomości położonej przy , 38-303 Kobylanka, dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1G/00023599/4.

Suma oszacowania wynosi 278 824,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 118,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 882,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S. A. 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Cezary Błażowski

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: