Licytacja 18/08 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/2 w kawalerce w Chodzieży

  • nr księgi wieczystej: PO1H/00025526/0
  • suma oszacowana: 32750
  • kwota wywołania: -33% 21834,00
  • wadium: 3275,00
  • postęp: 328,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 12:10

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.27.05.png","size":561351,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3518\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.27.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3518\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.27.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.27.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Zygmunta Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Kilińskiego 6/3, 64-800 Chodzież

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

Włodzimierz Jaborski

Kancelaria Komornicza, Rynek 19, Chodzież, 64-800 Chodzież

tel. 67 2820707 / fax. 67 2828083

Sygnatura: Kmp 18/08

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Włodzimierz Jaborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą przy Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 6/3, 64-800 Chodzież, dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1H/00025526/0.
Opis nieruchomości:
Jest to udział 1/2 prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 29,92 m2.

Suma oszacowania wynosi 32 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 833,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 275,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 11 1020 3903 0000 1602 0027 8838.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Włodzimierz Jaborski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: