Licytacja 2247/11 z dnia 2018/12/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w miejscowości Wysoka pod Piłą

  • nr księgi wieczystej: PO2H/00015780/2
  • suma oszacowana: 271693
  • kwota wywołania: -25% 203770,00
  • wadium: 27169,30
  • postęp: 2717,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/12 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-03 o 15.57.41.png","size":674566,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3520\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.57.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3520\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.57.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-03%20o%2015.57.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Zygmunta Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. 17. Października 10b, 89-320 Wysoka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży

Włodzimierz Jaborski

Kancelaria Komornicza, Rynek 19, Chodzież, 64-800 Chodzież

tel. 67 2820707 / fax. 67 2828083

Sygnatura: Km 2247/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Włodzimierz Jaborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą przy Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. 17. Października 10b, 89-320 Wysoka, dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2H/00015780/2.
Opis nieruchomości:
Jest to działka gruntu nr 85/1 o powierzchni 486 m2.

Suma oszacowania wynosi 271 693,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 769,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 169,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 11 1020 3903 0000 1602 0027 8838.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Włodzimierz Jaborski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: