Licytacja 898/18 z dnia 2018/12/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Andrychowie przy. ul Krakowskiej

  • nr księgi wieczystej: KR1W/00056455/1
  • suma oszacowana: 188000
  • kwota wywołania: -33% 125334,00
  • wadium: 18800,00
  • postęp: 1880,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/13 10:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 10.42.54.png","size":807862,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3523\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.42.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3523\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.42.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.42.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 10.51.32.png","size":571270,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3523\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.51.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3523\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.51.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2010.51.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Andrychów, ul Krakowska 142

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława Wójcicka

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice , ul. Mickiewicza 27/7

tel/fax: 033 873 26 65, www.komornik.wadowice.pl, email:wadowice.wojcicka@komornikid.pl

 

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13 grudnia 2018 roku o godz. 10:20 w sali nr 210 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów przy. ul Krakowska 142 stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach o nr KR1W/00056455/1.
Jest to lokal mieszkalny oznaczony nr 24, składa się on z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarki o powierzchni 64,30 m2, usytuowany jest na drugim pietrze. Do mieszkania przynależy piwnica oraz balkon. Z własnością lokalu związany jest udział 816/21418 w użytkowaniu wieczystym działki 1610/21, 1610/22 o pow. 0,3822 ha i w częściach wspólnych budynku.

Szczegółowy operat szacunkowy oraz opis tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 188 000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 125 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rekojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 18 800,00 złw następujący sposób:
- gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- przelewem na rachunek bankowy komornika Bank Pekao S.A. nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 62/17 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
(KM 1008/16 i inne)

K O M O R N I K

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: