Licytacja 149/17 z dnia 2018/12/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Rykami

  • nr księgi wieczystej: LU1Y/00011834/6
  • suma oszacowana: 24080
  • kwota wywołania: -25% 18060,00
  • wadium: 2408,00
  • postęp: 241,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/13 11:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 11.05.22.png","size":744526,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3524\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.05.22.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3524\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.05.22.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.05.22.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Oszczywilk gm. Ryki

tel. 81 865 16 13

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 kpc i art 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 grudnia 2018r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 286 położonej w miejscowości Oszczywilk gm. Ryki o powierzchni 1,39 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1Y/00011834/6.


Suma oszacowania wynosi 24.080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.060,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu winien spełniać wymogi ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r., Nr 64 poz. 592 z późn. nn.) stawiane dla nabywcy nieruchomości rolnej. Stosownie do treści art. 2a ust. 1 w/w ustawy przedmiotową nieruchomość może nabyć jedynie rolnik indywidualny oraz podmioty wskazane w art. 2a ust. 3 w/w ustawy. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4 w/w ustawy może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości tj. kwotę 2.408,00z/ najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642 (rękojmia wpłacona na konto komornika ma wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).


Zgodnie z przepisem art.976 §.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach I Wydział Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: