Licytacja 568/15 z dnia 2018/12/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/2 w mieszkaniu w Michorzewie koło Nowego Tomyśla

  • nr księgi wieczystej: PO1N/00022691/2
  • suma oszacowana: 67430
  • kwota wywołania: -25% 50573,00
  • wadium: 6743,00
  • postęp: 675,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/14 09:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 11.27.43.png","size":895569,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3525\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.27.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3525\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.27.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.27.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 11.27.57.png","size":773085,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3525\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.27.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3525\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.27.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.27.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 11.28.11.png","size":784963,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3525\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.28.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3525\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.28.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.28.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

pl.Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

64-316 Michorzewo

Jacek Dauter

Komornik Sądowy Nowy Tomyśl

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu.

Poznańska 13, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 614423744 / fax. 614423744

Sygnatura: Km 568/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Jacek Dauter Komornik Sądowy Nowy Tomyśl przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu. na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2018 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z siedzibą przy pl.Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój 35, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy , 64-316 Michorzewo, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1N/00022691/2.
Opis nieruchomości:
1/2 części lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 10, położony w Michorzewie przy ul. Osiedlowej , budynek mieszkalny ustyuowany na działce nr 188/1, trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony,wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, co z dala czynne, Lokal mieszkalny jest położony na parterze po lewej stronie, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc oraz korytarz,posiada balkon, Dane techniczne: udział lokalu w częściach wspólnych budynku i gruntu: U = 877/14754, Powierzchnia użytkowa lokalu: Pu = 75,51 m2 ,do lokalu jest przynależna piwnica o powierzchni 12,18 m2, .UWAGA!: Stan nieruchomości działu I księgi wieczystej lokalowej oraz działu II księgi wieczystej gruntowej jest niezgodny ze stanem określonym w ewidencji gruntów co do oznaczenia numeru budynku. W księdze wieczystej widnieje nr 48D, a w ewidencji gruntu aktualny nr budynku widnieje jako 10 – aktualny nr budynku nie został sprostowany w księgach wieczystych,

Suma oszacowania wynosi 67 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 572,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 743,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682.

RĘKOJMIĘ NALEŻY UIŚCIĆ NAJPÓŹNIEJ W PRZEDDZIEŃ LICYTACJI

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu mieszczącym się pod adresem: pl.Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Dauter

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: