Licytacja 1746/17 z dnia 2018/12/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Świdnicy przy ul. H. Brodatego

  • nr księgi wieczystej: SW1S/00059459/6
  • suma oszacowana: 239000
  • kwota wywołania: -25% 179250,00
  • wadium: 23900,00
  • postęp: 2390,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/14 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 11.41.14.png","size":677352,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3526\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.41.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3526\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.41.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.41.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 11.41.26.png","size":584558,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3526\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.41.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3526\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.41.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.41.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Okulickiego 2/4, 58-100 Świdnica

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. H. Brodatego 5/9, 58-100 Świdnica

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Jolanta Płaza

Kancelaria Komornicza, Wałbrzyska 14A, Świdnica, 58-100 Świdnica

tel. 748536188 / fax. 748520876

Sygnatura: Km 1746/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy Okulickiego 2/4, 58-100 Świdnica, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. H. Brodatego 5/9, 58-100 Świdnica, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00059459/6.

Suma oszacowania wynosi 239 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 20 16001462 1838 5063 4000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy mieszczącym się pod adresem: Okulickiego 2, Świdnica, 58-100 Świdnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jolanta Płaza

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: