Licytacja 467/17 z dnia 2018/12/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Biłgoraju przy ul. Kościuszki

  • nr księgi wieczystej: ZA1B/00077086/1
  • suma oszacowana: 150000
  • kwota wywołania: -25% 112500,00
  • wadium: 15000,00
  • postęp: 1500,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/17 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 11.55.17.png","size":524055,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3527\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.55.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3527\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.55.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.55.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 11.56.48.png","size":989594,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3527\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.56.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3527\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.56.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2011.56.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Tadeusza Kościuszki 101/9, 23-400 Biłgoraj, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju

Robert Wolanin

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 8, Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj

tel. 846860149 / fax. 846860149

Sygnatura: KM 467/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Robert Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Kościuszki 101/9, 23-400 Biłgoraj, dla którego Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/00077086/1.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 9 położony w Biłgoraju ul. Kościuszki 101, pow. użytkowa 47,08 mkw, złożony z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC, Zamieszkany.

Suma oszacowania wynosi 150 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15-stej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można również złożyć na rachunek bankowy komornika ( Bank Spółdzielczy w Biłgoraju Centrala 64960200070015465720000001) - kwota winna być wpłacona na rachunek we wskazanym wyżej terminie.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Robert Wolanin

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: