Licytacja 823/14 z dnia 2018/12/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka zabudowana domem oraz budynkiem gospodarczym w Krzeszowicach

  • nr księgi wieczystej: KR2K/00021339/5
  • suma oszacowana: 381296
  • kwota wywołania: -25% 285972,00
  • wadium: 38129,60
  • postęp: 3813,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/18 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 13.32.07.png","size":709544,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3528\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2013.32.07.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3528\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2013.32.07.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2013.32.07.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Przy Rondzie 7, 30-001 Kraków, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nielepice, 32-065 Krzeszowice

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Leszek Dumnicki

Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/37,31-564 Kraków

tel. 12 414 38 30, fax. 12 414 38 29

www.e-komornikdumnicki.pl

Sygnatura: KM 823/14

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-143, , odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej przy Nielepice, 32-065 Krzeszowice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00021339/5.

W skład nieruchomości wchodzi: działka nr 80 o powierzchni 0,3008 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 381 296,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 972,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 129,60 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Nieruchomość można oglądać w dniach 3 i 10 grudnia 2018 r. w godzinach od 14 do 15, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.e-komornikdumnicki.pl.

Komornik Sądowy

Leszek Dumnicki

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: