Licytacja 1342/14 z dnia 2018/12/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Łąka w Smyczynie pod Lesznem

  • nr księgi wieczystej: PO1L/00017976/4
  • suma oszacowana: 10133
  • kwota wywołania: -25% 7600,00
  • wadium: 1013,30
  • postęp: 102,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/18 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 13.54.23.png","size":639719,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3529\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2013.54.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3529\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2013.54.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2013.54.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-04 o 13.54.41.png","size":631105,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3529\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2013.54.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3529\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2013.54.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-04%20o%2013.54.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wilkowice, Smyczyna, 64-111 Lipno

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Maciej Kasprowiak

Kancelaria Komornicza, B. Chrobrego 20, Leszno, 64-100 Leszno

tel. 65 5206219 / fax. 65 5291274

Sygnatura: Km 1342/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Maciej Kasprowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2018 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie z siedzibą przy Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Wilkowice, Smyczyna, 64-111 Lipno, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1L/00017976/4.

Suma oszacowania wynosi 10 133,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 599,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 013,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Leszno 82102030880000860200056358.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kasprowiak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: