Licytacja 4675/16 z dnia 2018/12/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Gdańskiem

  • nr księgi wieczystej: GD1G/00245169/4
  • suma oszacowana: 68261
  • kwota wywołania: -25% 51196,00
  • wadium: 6826,10
  • postęp: 683,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/20 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 10.39.00.png","size":447620,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3533\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.39.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3533\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.39.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.39.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 10.39.13.png","size":638973,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3533\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.39.13.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3533\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.39.13.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.39.13.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 10.39.23.png","size":693545,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3533\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.39.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3533\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.39.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.39.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

80-802 Gdańsk, u1.3 Maja 9 A

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

83-020 Cedry Wielkie, Błotnik

Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV) przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski Kancelaria Komornicza w Gdańsku 80-890 Gdańsk Heweliusza Jana 11/717 tel. 0583445467 e-mail: gdansk4@komomik.pl
Km 4675/16

Gdańsk, dnia 26-10-2018 P.T. Kancelaria Prawna Raven r.pr.Rafał Tymoczko
ul. WOŁOWSKA 8 51-116 WROCŁAW Wasz znak: S/66/67/PLK

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 245169 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r. o godz. 11:00 w budynku E sali E1.10.A Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny Sekcja ds. Egzekucyjnych 80-802 Gdańsk, u1.3 Maja 9 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości gruntowej - łąki trwałe, działka nr 189/1 o pow. 0,4 HA wg. miejeowego planu zagospodarowania działka oznaczona symbolem 01 MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej położonej: 83-020 Cedry Wielkie, Błotnik, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Gdańsku-Północ prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 245169 [NKW: GD1G/00245169/41

Suma oszacowania wynosi 68 261,00z1, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 195 75z1. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 826,10z1. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao o/Gdańsk 64 12405442 1111 0000 5376 0465 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: