Licytacja 926/17 z dnia 2018/12/20

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Dom w Jaroszyn Kolonii pod Koninem

  • nr księgi wieczystej: KN1S/00008161/0
  • suma oszacowana: 183000
  • kwota wywołania: -25% 137250,00
  • wadium: 18300,00
  • postęp: 1830,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/20 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 10.41.26.png","size":737477,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3534\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.41.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3534\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.41.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.41.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 10.51.41.png","size":736601,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3534\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.51.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3534\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.51.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.51.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 10.51.52.png","size":900149,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3534\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.51.52.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3534\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.51.52.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.51.52.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 10.52.06.png","size":749272,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3534\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.52.06.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3534\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.52.06.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2010.52.06.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jaroszyn Kolonia, 62-406 Lądek

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupcy

Agnieszka Kalista

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 14, Słupca, 62-400 Słupca

tel. 63 274 32 25 / fax. 63 274 32 25

Sygnatura: Km 926/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Jaroszyn Kolonia, 62-406 Lądek, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/00008161/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki o nr ew. 129/1, o pow. 0,9610ha, stanowiąca: działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Budynek mieszkalny o pow. użytk. 164,25m2 składa się z 6 pokoi, 4 holi, kuchni, łazienki oraz pom. gospodarczego. Na działce znajduje się również budynek stodoły, o pow. użytk. 237,35m2. W budynku znajduje się kotłownia z piecem węglowym, którym ogrzewany jest dom mieszkalny. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: en. elektrycznej i wodociągowe. Powyższa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium działka przeznaczona jest pod wielofunkcyjną zabudowę w zwartych jednostkach osadniczych oraz teren łączników ekologicznych i tereny rolnicze. W związku z powyższym komornik zawiadamia, że nabywcą nieruchomości może zostać zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003 Nr 64 poz.592 z późn. zm.) wyłącznie rolnik indywidualny.

Suma oszacowania wynosi 183 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 09 10202746 0000 3102 0052 9420.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agnieszka Kalista

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: