Licytacja 4341/16 z dnia 2018/12/20

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności

  • nr księgi wieczystej: SW1S/00020169/4
  • suma oszacowana: 48000
  • kwota wywołania: -33% 32001,00
  • wadium: 4800,00
  • postęp: 480,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/20 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 11.12.09.png","size":616795,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3535\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.12.09.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3535\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.12.09.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.12.09.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 11.12.19.png","size":625146,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3535\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.12.19.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3535\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.12.19.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.12.19.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Świdnica, ul. Okulickiego 2-4

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wolności 14/16, 58-140 Jaworzyna Śląska, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

telefon: 74 850 13 95

Km 2115/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 318, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 16 o powierzchni 35,13 m2 składa się z dwóch izb: kuchni i pokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi:35,13 m2 Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 4,37 m2. Wc na korytarzu - półpiętrze. Stolarka okienna i drzwiowa: wejście do lokalu bezpośredni z klatki schodowej, drzwi wejściowe stalowe. Lokal niezamieszkiwany w dniu wizji. Na podłogach wykładzina. Ściany kuchni mają wykonane gładzie, w pokoju tynkowe. Ogrzewanie: w kuchni znajduje się piec kaflowy kuchenny, w pokoju ogrzewanie piecem kaflowym. Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu i części budynku i urządzenia wynosi 241/10000. Dla nieruchomości wspólnej KW SW1S/00020169/4.

położonej: 58-140 Jaworzyna Śląska, Wolności 14/16,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48933/3 [NKW SW1S/00048933/3]
Suma oszacowania wynosi 48.000.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 32.000.00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.800.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Temin oględzin nieruchomości dla chętnych Komornik wyznacza na dzień 15.11.2018r. godzina 11.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Anna Zielińska Kamil Kaczyński Ida Piecuch

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: