Licytacja 407/14 z dnia 2018/12/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w miejscowości Godziszka pod Żywcem

  • nr księgi wieczystej: BB1B/00022594/7
  • suma oszacowana: 66000
  • kwota wywołania: -25% 49500,00
  • wadium: 6600,00
  • postęp: 660,00
  • data i godzina licytacji: 2018/12/21 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 11.39.34.png","size":778796,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3536\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.39.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3536\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.39.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.39.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 11.39.44.png","size":984194,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3536\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.39.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3536\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.39.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.39.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 11.41.43.png","size":885846,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3536\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.41.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3536\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.41.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.41.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-05 o 11.42.32.png","size":791539,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3536\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.42.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3536\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.42.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-05%20o%2011.42.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Bielsko Biała, przy ul. Mickiewicza 22

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Godziszka ul. Górska 173

tel. 33 488 00 70, 602 318 560

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 2018-12-21 o godz. 14:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Godziszka ul. Górska 173, w skład której wchodzi parcela nr 75/2 o powierzchni 0,1197 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym z dobudowaną wiatą drewnianą oraz odrębnym drewnianym budynkiem gospodarczym. Nieruchomość obciążona jest prawami rzeczowymi w postaci dożywotniego, bezpłatnego utrzymania oraz użytkowania nieruchomości na rzecz osób trzecich. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00022594/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 66 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 49 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 6.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana.Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: