Licytacja 1327/17 z dnia 2019/01/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal użytkowy

Lokal użytkowy w Częstochowie przy ul. Palmowej

  • nr księgi wieczystej: CZ1C/00110608/8
  • suma oszacowana: 59000
  • kwota wywołania: -33% 39334,00
  • wadium: 5900,00
  • postęp: 590,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/11 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 12.00.32.png","size":615981,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3547\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2012.00.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3547\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2012.00.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2012.00.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 12.00.46.png","size":443517,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3547\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2012.00.46.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3547\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2012.00.46.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2012.00.46.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Częstochowa, ul.Dąbrowskiego 23/35

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

42-200 Częstochowa, ul.Palmowa 1/9/2g

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Gabriela Wiśniewska Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-200 Częstochowa Okólna 87 B

tel. +48 34 3656510 e-mail: biuro@ksrv.pl www.ksrv.pl Km 1327/17
Częstochowa, dnia 23-11-2018
Radca Prawny Katarzyna Brzezińska z Kancelarii Prawnej RAVEN P.Krupa sp.k.
ul.Wołowska 8 51-1 1 6 Wrocław Wasz znak: S/185/8/PPKH-H

W dniu 11-01-2019r. odbędzie się druga licytacja nieruchomości w postaci lokalu użytkowego położonej:
42-200 Częstochowa, ul.Palmowa 1/9/2g

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie mgr Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-01-2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w postaci lokalu użytkowego nr 2 "G" o powierzchni 41,60 m²; lokal użytkowy usytuowany jest na poziomie piwnic w budynku wielorodzinnym, składa się z trzech pomieszczeń oraz wc, 
położonej:
42-200 Częstochowa, ul.Palmowa 1/9/2g,
dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ1C/00110608/8.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 59 000,00zł
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 334,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 5 900,00zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania
Rękojmię należy wpłacić na rachunek depozytowy Ministra Finansów, Sąd Rejonowy w Częstochowie
Bank Gospodarstwa Krajowego I O. w Warszawie 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004
z zaznaczeniem nr XV Co 5908/17 .

W myśl art. 962 § 1 kpc rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu (art. 953 § 1pkt4).
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16
Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym XV Wydziale Cywilnym Wykonawczym wraz z aktami zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 5 kpc.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Dodatkowych informacji udziela kancelaria Komornika w Częstochowie, ul. Okólna 87 B
tel. 0-34 3656510.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: