Licytacja 4119/16 z dnia 2019/01/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Gdańskiem

  • nr księgi wieczystej: GD1G/00103163/5
  • suma oszacowana: 241558
  • kwota wywołania: -25% 181169,00
  • wadium: 24155,80
  • postęp: 2416,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/11 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_535_1_PWBKH-H.JPG(002).jpg","size":521513,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3549\/S_535_1_PWBKH-H.JPG%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3549\/thumbnail\/S_535_1_PWBKH-H.JPG%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_535_1_PWBKH-H.JPG%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_535_1_PWBKH-H.JPG.JPG","size":675269,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3549\/S_535_1_PWBKH-H.JPG.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3549\/thumbnail\/S_535_1_PWBKH-H.JPG.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_535_1_PWBKH-H.JPG.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, 3 Maja, Gdańsk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Łąkowa 13/1, Lublewo Gdańskie, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Andrzej Perzanowski

Kancelaria Komornicza, Korzeniowskiego 22, Gdańsk, 80-508 Gdańsk

tel. 58 344 54 67 / fax. 58 344 54 67

Sygnatura: Km 4119/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-01-2019r. o godz. 10:00 w budynku E sali 1.10.A Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny Sekcja ds. Egzekucyjnych 80-802 Gdańsk, ul.3 Maja 9 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 135,62 m2 oraz udział 544/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (nr KW Gd1G/00103162/8, z której wyodrębniono lokal)
położonej: 83-050 Lublewo Gdańskie, Łąkowa 13/1, gm. Kolbudy,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Gdańsku-Północ prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 103163 [NKW: GD1G/00103163/5]


Suma oszacowania wynosi 241 558,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 168,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 155,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Pekao o/Gdańsk 64 12405442 1111 0000 5376 0465 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Perzanowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: