Licytacja 7/17 z dnia 2019/01/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Siedlec

  • nr księgi wieczystej: PO1E/00003733/1
  • suma oszacowana: 293600
  • kwota wywołania: -25% 220200,00
  • wadium: 29360,00
  • postęp: 2936,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/15 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 13.32.21.png","size":674260,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3552\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2013.32.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3552\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2013.32.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2013.32.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 13.32.33.png","size":486664,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3552\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2013.32.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3552\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2013.32.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2013.32.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Spacerowa 12, ŻODYŃ, 64-212 Siedlec

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie

Beata Cichy

Kancelaria Komornicza, Poznańska 14, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 24 / fax. 68 347 42 24

Sygnatura: Km 7/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie z siedzibą przy Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Spacerowa 12,ŻODYŃ, 64-212 Siedlec, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00003733/1.

Suma oszacowania wynosi 293 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Beata Cichy

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: