Licytacja 1556/17 z dnia 2019/01/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Leszna

  • nr księgi wieczystej: PO1L/00046447/9
  • suma oszacowana: 439458
  • kwota wywołania: -25% 329594,00
  • wadium: 43945,80
  • postęp: 4395,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/15 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.01.25.jpg","size":114845,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3553\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.01.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3553\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.01.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.01.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.03.20.jpg","size":251216,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3553\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.03.20.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3553\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.03.20.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.03.20.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

The District Court in Leszno, Dąbrowskiego, Leszno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Powstańców Wielkopolskich 44, Brenno, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Maciej Kasprowiak

Kancelaria Komornicza, B. Chrobrego 20, Leszno, 64-100 Leszno

tel. 65 5206219 / fax. 65 5291274

Sygnatura: Km 1556/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Maciej Kasprowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie z siedzibą przy Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Powstańców Wlkp. 44,Brenno, 64-150 Wijewo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1L/00046447/9.

Suma oszacowania wynosi 439 458,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 292 972,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 945,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/Leszno 82102030880000860200056358.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 08:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kasprowiak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: