Licytacja 420/18 z dnia 2019/01/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom koło Kazimierzy Wielkiej

  • nr księgi wieczystej: KR1H/00034924/7
  • suma oszacowana: 179573
  • kwota wywołania: -25% 134680,00
  • wadium: 17957,30
  • postęp: 1796,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/21 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.16.23.png","size":548544,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.16.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.16.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.16.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.16.34.png","size":460831,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.16.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.16.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.16.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.17.02.png","size":37516,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.17.02.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.17.02.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.17.02.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.17.15.png","size":50050,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.17.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.17.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.17.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.31.20.png","size":722925,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.31.20.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.31.20.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.31.20.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.31.33.png","size":609433,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.31.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.31.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.31.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.31.50.png","size":510495,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.31.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.31.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.31.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.33.17.png","size":607749,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.33.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3556\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.33.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.33.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Kraków, ul. Przy Rondzie 7

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Majkowice 54, gmina Nowe Brzesko

tel. 12 412-91-68

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, żew dniu 21 stycznia 2019 r. o godz.. 12:30 sala C-112 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Hutyw Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 106,50 m2, położona w Majkowicach nr 54, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dom położony na działce gruntu o numerze 55/3 o powierzchni 1 500 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w PROSZOWICACH nr KR1H/00034924/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 179 573,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 134 679,75 zł.

 

Art. 962 § 1 kpcprzystępujący do przetargu obowiązany jest złożyćrękojmięw wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowaniatj. 17 957,30 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika :

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala63861900060030032580390001

 

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 5 kpc nieruchomośćmożna oglądaćw dniu7 stycznia 2019 r.roku w godz. 10:00 – 10:30 zaśelaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje sie do wglądu w biurze komornika. W okresie 3 dni przed licytacją akta sprawy można przeglądać w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty I Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 305 kk

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inna osoba działając na szkodęwłaściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inna osoba, działając na szkodęwłaściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: