Licytacja 2868/17 z dnia 2019/01/23

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Obornikami

  • nr księgi wieczystej: PO1O/00025712/8
  • suma oszacowana: 152300
  • kwota wywołania: -33% 101533,33
  • wadium: 15230,00
  • postęp: 1523,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/23 14:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.48.01.jpg","size":131834,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3559\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.48.01.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3559\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.48.01.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.48.01.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 14.48.17.jpg","size":91621,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3559\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.48.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3559\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.48.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2014.48.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.56.39.jpg","size":144813,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3559\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.56.39.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3559\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.56.39.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.56.39.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.56.49.jpg","size":195713,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3559\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.56.49.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3559\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.56.49.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.56.49.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-18 o 15.57.02.jpg","size":179846,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3559\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.57.02.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3559\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.57.02.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-18%20o%2015.57.02.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Obornikach, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Oborniki, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Tłukawy, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Obornikach

Tomasz Chojnacki

Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 31, Oborniki, 64-600 Oborniki

tel. 61 646 11 13 / fax. 61 646 10 25

Sygnatura: Km 2868/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, pokój 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ,Tłukawy 55, 64-630 Ryczywół, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00025712/8.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: 329/1 o pow. 0,2077 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 90,42 m2, budynkiem gospodarczym o pow. uż. 87,45 m2 i wiatą zadaszoną o pow. zabudowy 17,50 m2) i 330/1 o pow. 0,5069 ha (niezabudowana). Działki te według obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół zatwierdzonego Uchwałą Nr X/61/2000 Rady Gminy Ryczywół z dnia 16 lutego 2000 r. położone są na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a ponadto działka numer 329/1 stanowi obszary zainwestowane. Ww. działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej i nie są objęte decyzją Wójta Gminy Ryczywół o ustaleniu warunków zabudowy, powodującą zmiany w zagospodarowaniu terenu. Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z dobudówką, parterowy, z poddaszem nieużytkowym, wolnostojący, z częściowym podpiwniczeniem, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1939 r., rozbudowywany o dobudówkę ok. 2010 r. Powierzchnia zabudowy budynku: 123,00 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 90,42 m2. Budynek gospodarczy wraz z zadaszoną wiatą, parterowy, wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, wybudowany w 1939 r., remontowany ok. 2010 r. Powierzchnia użytkowa budynku: 87,45 m2, powierzchnia zabudowy całości: 103 m2, powierzchnia zabudowy zadaszonej wiaty: 17,50 m2.

Suma oszacowania wynosi 152 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Chojnacki

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: