Licytacja 424/16 z dnia 2019/01/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Dąbrowie Górniczej

  • nr księgi wieczystej: KA1D/00034907/0
  • suma oszacowana: 75050
  • kwota wywołania: -25% 56287,50
  • wadium: 7505,00
  • postęp: 751,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/11 12:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-21 o 13.06.46.jpg","size":156492,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3564\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.06.46.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3564\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.06.46.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.06.46.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Dąbrowa Górnicza, Graniczna, Dąbrowa Górnicza, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Tadeusza Gruszczyńskiego 42A, Dąbrowa Górnicza, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Aleksandra Michalak - Tłomak

Kancelaria Komornicza, Majakowskiego 7, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 322626470 / fax. 322626470

Sygnatura: KM 424/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Aleksandra Michalak - Tłomak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2019 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy Graniczna 23 , 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Gruszczyńskiego 42A, 42-530 M. Dąbrowa Górnicza, dla której SĄD REJONOWY DĄBROWA GÓRNICZA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/00034907/0.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę o nr 3210/1 k.m. 16 o powierzchni 169 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 60,03 m2. Teren ogrodzony, zagospodarowany. W budynku znajdują się dwa pokoje, przedpokój, kuchnia oraz łazienka z WC. Z nieruchomością związane jest prawo służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3210/2 objętej księgą wieczystą kw nr 5011, pasem szerokości 4 metrów, przez długość działki po zachodniej stronie tej działki, począwszy od ulicy Gruszczyńskiego, nieodpłatnie na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem 3210/1, numer mapy 16 o powierzchni 1a 69 m2 objętej księgą wieczystą KA1D/00034907/0.

Suma oszacowania wynosi 75 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 287,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 505,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej 52 1240 4908 1111 0000 5357 7382.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Aleksandra Michalak - Tłomak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: