Licytacja 14001/14 z dnia 2019/01/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział w działce w okolicy Łasku

  • nr księgi wieczystej: SR1L/00025061/4
  • suma oszacowana: 22618
  • kwota wywołania: -25% 16963,50
  • wadium: 2261,80
  • postęp: 227,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/11 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-21 o 13.34.25.jpg","size":330650,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3567\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.34.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3567\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.34.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.34.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Łasku, Kolejowa, Łask, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Remiszew, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Marcin Koziara

Kancelaria Komornicza, Armii Ludowej 65, Łask, 98-100 Łask

tel. (43) 656-44-60 / fax. (43) 675-46-15

Sygnatura: Km 14001/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy Kolejowa 12, 98-100 Łask, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy dz. nr. 375 ,Remiszew, 98-100 Łask, dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00025061/4.

Suma oszacowania wynosi 22 618,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 963,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 261,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO 49 10203916 0000 0102 0181 3302.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łasku mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 12, Łask, 98-100 Łask.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Koziara

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: