Licytacja 1874/15 z dnia 2019/01/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział w mieszkaniu w Białymstoku

  • nr księgi wieczystej: BI1B/00214392/5
  • suma oszacowana: 84900
  • kwota wywołania: -25% 63675,00
  • wadium: 8490,00
  • postęp: 849,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/14 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_17_70_PLK. JPG.jpg","size":135001,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3569\/S_17_70_PLK.%20JPG.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3569\/thumbnail\/S_17_70_PLK.%20JPG.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_17_70_PLK.%20JPG.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_17_70_PLK.JPG (002).jpg","size":146354,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3569\/S_17_70_PLK.JPG%20%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3569\/thumbnail\/S_17_70_PLK.JPG%20%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_17_70_PLK.JPG%20%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Bialystok, Adama Mickiewicza, Białystok, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Leszczynowa 50/59, Białystok, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Danuta Konieczka

Kancelaria Komornicza, Gen. Wł. Andersa 5, Białystok, 15-124 Białystok

tel. 85 742 51 00 / fax. 85 742 51 00

Sygnatura: Km 1874/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Danuta Konieczka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy , 15-950 Białystok, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Leszczynowa 50/59, 15-811 Białystok, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00214392/5.

Suma oszacowania wynosi 84 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52 10201332 0000 1102 0025 9267.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: , Białystok, 15-950 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Danuta Konieczka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: