Licytacja 634/16 z dnia 2019/01/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Łomży

  • nr księgi wieczystej: LM1L/00060229/9
  • suma oszacowana: 150350
  • kwota wywołania: -25% 112763,00
  • wadium: 15035,00
  • postęp: 1504,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/14 10:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-21 o 13.54.01.png","size":731124,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3570\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.54.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3570\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.54.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.54.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-21 o 13.54.11.png","size":668286,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3570\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.54.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3570\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.54.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2013.54.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Łomża ul. Polna 1

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Łomża ul. Projektowana 27

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży
Joanna Grzech Kancelaria Komornicza w Łomży 18-400 Łomża Polowa 15/77 tel. 86-2198-117

e-mail: lomza3@komornik.pl www.komornik-lomza.pl Km 634/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży 18-400 Łomża ul. Polowa 151 ok.77, tel.86-2198117 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2019r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowa 1 w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości Łomża ul. Projektowana 27 w przedmiocie: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 11084/1 o powierzchni 390 m2 położona w Łomży przy ul: Projektowanej 27 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 87,39m2 (budynek oznaczony numerem ewidencyjnym 2603), budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 15,12m2 ( budynek oznaczony numerem ewidencyjnym 2604) dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW INKW: LM1L/00060229/9] Suma oszacowania wynosi 150 350,00z1, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 763,00zi.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 035,00z1. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godż. 09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: